Chov dnes

V roce 2016 je v rámci GŽZ evidováno okolo 800 reprodukčně aktivních bahnic valašské ovce chovaných v 55 chovech. V populaci působí 56 beranů valašské ovce ( na základě počtu otců jehňat ročníku 2015). V populaci je tedy udržován z hlediska zachování genetické rozmanitosti příznivý poměr mezi pohlavími 1:14,2.

(Na Slovensku je v roce 2014 chováno 407 bahnic, 107 jehnic a 18 plemenných beranů a v Německu okolo 500 bahnic a 60 beranů, z nichž 160 bahnic a 25 beranů je zapsáno v plemenné knize.)

Původní valaška patří mezi plemena zařazená do genových zdrojů ČR. Vzhledem k početním stavům, které se stále zvyšují, přechází v současné době z kategorie kriticky ohrožených plemen do kategorie plemen ohrožených.

Do genového zdroje jsou zařazována zvířata zapsaná v prvním oddílu plemenné knihy s podílem minimálně 93,75 % genů valašské ovce, zařazena v kontrole užitkovosti, s minimálně dvěma generacemi předků zapsanými v plemenné knize.

Současným trendem chovu je navýšit počty valašských ovcí alespoň na cca 1000 bahnic při zachování velkého množství chovů, příznivého poměru pohlaví a částečné kryokonzervace genetického materiálu.

Z hlediska možnosti využití trvalých travních porostů v horských a podhorských oblastech je potenciál navyšování početnosti populace valašských ovcí velký. Valašské ovce mají šanci se uplatnit v produkci speciálních regionálních výrobků, zejména ve spojení s prezentací tradičního salašnického hospodaření. V současné době není jednoduché odhadovat potenciální cílový stav populace. Za příznivých podmínek by to mohlo být až 5000 bahnic v horizontu 20 let.

Šlechtitelská práce bude zaměřena zejména na uchování a upevnění typických znaků valašské ovce a na udržení stupně genetické proměnlivosti v populaci.

V samičí části populace je vzhledem k navyšování početnosti populace selekční intenzita v současnosti velmi nízká. V rámci kontroly užitkovosti je u valašských ovcí sledována plodnost na obahněnou a hmotnost jehňat ve věku 100 dní. Pro tyto vlastnosti jsou prováděny odhady plemenných hodnot a jsou zařazeny do selekčního indexu CPH.

U samčího pohlaví lze předpokládat zařazování 5-10% odchovu do plemenitby. Výběr beranů do plemenitby je prováděn podle (v pořadí důležitosti): příbuznosti k ostatním zvířatům v populaci, zevnějšku, užitkovosti, genotypu v genu odolnosti vůči klusavce – budou upřednostňováni nositelé ARR alely, tedy příslušníci skupin R1 a R2.

V roce 2014 bylo v rámci kontroly užitkovosti zavedeno sledování variant zbarvení valašských ovcí.